vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
 • foto
 • Algemene Ledenvergadering VGEO 19 april 2005
  een korte impressie


 • foto
 • De Algemene Leden Vergadering 2005 werd weer op de vertrouwde stek in Nijkerk, in 't Koetshuis, gehouden. De opkomst was wat minder dan vorige jaren: ongeveer 65 leden woonden de vergadering bij.

  Jan Nefkens opende als voorzitter de vergadering en heette in het bijzonder de VGEO Gouden Speld dragers Ton Boogers en Thom Geuzebroek welkom. Hij memoreerde de leden die in de afgelopen periode ons ontvallen zijn en vroeg de aanwezigen een minuut stilde voor hen.

 • foto
 • Verder constateerde hij dat de mailing-aktie onder gepensioneerden die nog geen lid van VGEO waren, inmiddels 28 nieuwe leden heeft opgeleverd, zodat het ledental nu 440 bedraagt.

  De agenda werd daarna in recordtijd afgehandeld: het verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag, de financiële rapportage en de begroting werden zonder verder commentaar en met één enkele vraag geaccepteerd.

 • foto
 • De aftredende bestuursleden mevr. Tilly de Wilde-Sijpesteijn en de heren Hans Katwijk en Gerard Roza waren herkiesbaar en er waren geen andere kandidaten, dus genoemde personen blijven aan als bestuurslid. De heer Peter van der Kleij werd als extra bestuurslid voorgedragen en aangenomen door de vergadering. • foto
 • Ab Pouwels lichtte in een gedegen en helder betoog de voor gepensioneerden belangrijke zaken als van dekkingsgraad en -tekorten, indexatie, reservetekort en nog meer moeilijke begrippen toe. Dat het onderwerp leeft bij de leden, bleek wel uit de vele vragen en discussie daarna.

  Al met al weer een informatieve bijeenkomst en een gezellig samenzijn met de ex-collega's. En de lunch was weer voortreffelijk.

  Gerard Roza