vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
 • foto
 • De Algemene Leden Vergadering werd weer in Nijkerk in het Koetshuis gehouden. Er waren 73 personen aanwezig.

  Na het welkom door voorzitter Jan Nefkens heette deze de ereleden Thom Geuzebroek en Ton Boogers (die precies op dat moment samen met zijn vrouw binnenkwam) in het bijzonder welkom. Voor de overledenen in het voorbije jaar werd een moment stilte gehouden.

  Hij sprak zijn tevredenheid uit over de goede communicatie tussen VGEO en haar leden (zoals via de nieuwsbrief Elsevier Senioren en de website) en van SPEO met de gepensioneerden, zoals de wijze waarop de indexatie werd aangekondigd. Ook de brief van VGEO aan het bestuur van SPEO, waarin VGEO haar bezorgdheid uitsprak over de voorgenomen verkoop van Reed Business, werd snel en adequaat door SPEO beantwoord.

 • foto
 • De organisatie van SPEO is uitgebreid met het zgn. Verantwoordingsorgaan. VGEO heeft daarvoor twee leden benoemd: Pim van Dokkum en Peter Roessel. Het Verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over de manier waarop het Bestuur het Pensioenfonds leidt, over het beleid en over de manier waarop het Bestuur het beleid uitvoert.

  In verband met de verkoop van Reed Business (RB) waren Jan Vos (directeur financiën RB en voorzitter van het bestuur van SPEO) en Fokko Covers (directeur SPEO) uitgenodigd. In een ingelast agenda-onderdeel voerden zij het woord.

 • foto Fokko Covers
 • Fokko Covers gaf een overzicht van de wijzigingen in het pensioenfonds als gevolg van de invoering van de nieuwe pensioenwet. Zo zijn de statuten, reglementen, uitvoeringsovereenkomst (tussen werkgever en SPEO) aangepast, het Verantwoordingsorgaan opgezet en nog meer. Hij gaf ook een aantal kerncijfers van het pensioenfonds. Er waren 992 gepensioneerden eind 2007, de dekkingsgraad na indexatie was 137,7%. Inmiddels is de dekkingsgraad eind maart gezakt naar 120,1% als gevolg van ondermeer de hypotheekcrisis.

  Jan Vos gaf informatie over de mogelijke gevolgen van de verkoop van RB en het standpunt van het SPEO-bestuur. RB heeft ook onderdelen buiten Nederland, waar SPEO geen rol heeft. Het is te verwachten dat van de rond 2900 werknemers van Reed Elsevier in Nederland er ongeveer 1500 weggaan uit SPEO, goed voor 50% van het premie-inkomen. Deze werknemers zullen waarschijnlijk in een ander fonds terechtkomen. SPEO kan wettelijk deze mensen nog drie jaar ‛bedienen’ als pensioenfonds. Het is ook hoogst waarschijnlijk dat gepensioneerden en Vutters van RB bij SPEO blijven. Dat betekent een sterke vergrijzing van het fonds: relatief meer gepensioneerden en slapers dan actieven. Verder zal de mogelijke koper van RB de inleg van premies van hun nieuwe medewerkers willen ontvangen. Een en ander heeft dus flinke gevolgen voor het fonds: minder vast inkomen. Aandelen hebben meestal meer beleggingsrisico, daarom moeten dan beleggingsrisico's nog verder verkleind worden, wat weer ten koste van het beleggingsrendement kan gaan.

 • foto Jan Vos
 • Het uitgangspunt van het SPEO-bestuur is dat de kwaliteit van de pensioentoezeggingen door de verkoop niet negatief mag worden beïnvloed en dat de belangen van beide partijen, actieven, slapers en gepensioneerden, evenwichtig worden behartigd. De werkgever heeft hiermee ingestemd. Nu de praktijk nog!

  Voor de verkoop van RB zijn een aantal scenario's denkbaar:

  • Verkoop aan een financiële partij (private equity): hebben geen pensioenfonds, dus de RB-groep zou een eigen pensioenfonds op kunnen zetten, wel of niet met collectieve overdracht van de inleg in het SPEO-fonds.
  • Verkoop aan een strategische partij (b.v. een andere uitgever.
  • Gesplitste verkoop: verkoop van onderdelen van RB in Nederland, op verschillende tijdstippen. Dit geeft een nogal lastige aanpak, want de scenario's worden ingewikkelder, ook de bemanning van het bestuur van SPEO en Raad Van Deelnemers moet steeds worden aangepast.

  Men verwacht dat de verkoop in 2008 zal plaatsvinden. SPEO bereidt zich al voor op de nieuwe situatie. Er zal een ruime overgangsperiode zijn. Het SPEO-bestuur onderzoekt zijn rol in dit geheel en zijn positie in de transactie, om zo sterk mogelijk te staan. SPEO kan slechts zijn uitgangspunten proberen te realiseren via toegang (die is er, dat wel!) tot de verkopende partij.

  Ook wordt doorgerekend wat de gevolgen kunnen zijn in de diverse varianten van verkoop en beslissingen op b.v. de dekkingsgraad en de indexatiemogelijkheden, voor de korte en de lange termijn.

  Tot zover de presentatie van Jan Vos.

 • foto
 • foto
 • De rest van de agenda van de vergadering werd in recordtijd afgehandeld. Het verslag van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag van de secretaris, het financieel jaarverslag en de begroting passeerden zonder commentaar. De kascommissie rapporteerde dat er geen onregelmatigheden waren geconstateerd en vroeg de leden om het bestuur decharge over het gevoerde beleid te verlenen, wat ook gebeurde. Aftredend in de kascommissie was Hans Nieuwenhuizen, die door Wim Honsbeek werd opgevolgd.

  De PR-commissie via woordvoerder Gerard Roza meldde dat er twee succesvolle uitstapjes waren in 2007: naar de Historische Tuin in Aalsmeer (85 bezoekers) en naar kasteel Rosendael bij Arnhem (65 bezoekers). De PR-commissie is begonnen met de voorbereiding van het lustrum in 2009. Ze heeft ook gezorgd voor de bemanning van het Verantwoordingsorgaan.

  Volgens rooster traden Tilly de Wilde, Hans Katwijk, Peter van der Kleij en Gerard Roza af. Tilly en Gerard blijven beschikbaar. Als nieuw bestuurslid werd Elly Tjoa staande de vergadering benoemd; er blijft een vacature. Peter ontving van de voorzitter een doos met verpakking met Schotse ruit (whiskey?), met dankzegging voor het vele werk voor VGEO verricht. Hans was wegens gezondheidsproblemen niet aanwezig en zal later een presentje ontvangen.

 • foto Hiske Gerbrandy
 • Na de officiële vergadering en de lunch gaf Hiske Gerbrandy een presentatie over het onderwerp ‛Zorg en Welzijn’.

  Hiske was in het verleden o.a. directeur Human Resources bij Elsevier. Momenteel is ze lid van de Raad van Bestuur van Libertas Leiden (organisatie voor wonen, welzijn en zorg).

  De belangrijkste financiële bron voor de zorg is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De premie wordt geïnd via de belasting, totale kosten 22 miljard euro per jaar, elk jaar met 5% groeiend! Door de introductie van de Zorgverzekering zijn een groot aantal voorzieningen bij de AWBZ terechtgekomen. En dan moet er daarop weer beknibbeld worden en gaat een deel weer over naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en daarmee naar de gemeenten. Ook de verzorgingshuizen worden opgeheven, er komt scheiding van wonen en zorg.

  Er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van manterzorgers en vrijwilligers. En de vraag groeit: de babyboom bereikt de leeftijd van gepensioneerden. En ook: er is een groot personeelstekort, ook omdat de zorg niet populair is bij jongeren. De conclusie is dan ook: allen boven de 65 jaar moeten zich voorbereiden op zelf-redzaamheid en eigen verantwoordelijkheid t.a.v. zorgverkrijging.

  Het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) geeft toegang tot de zorg via een indicatiebesluit na een uitgebreid onderzoek. Aanmelding bij CIZ vindt plaats via de huisarts of ziekenhuis. Dit kan de geestelijke gezondheidszorg betreffen, gehandicaptenzorg, ouderen- en thuiszorg. De trend is dat de zorgaanbieders zelf gaan indiceren. Na het indicatiebesluit (vooral voor ouderen) komt vaak eerst de thuiszorg. Deze is inmiddels opgeknipt in delen: verzorging, verpleging, begeleiding. Men loopt dan de kans dat een hulpbehoevende méér dan één verzorger per dag over de vloer krijgt. De huishoudelijke zorg is overgeheveld naar de gemeenten (WMO) en de indicaties worden door de Sociale Dienst verstrekt.

  Als thuiszorg niet genoeg is gaat men naar een verzorgingshuis (na indicatie). Daar is alles aanwezig: wonen, welzijn en zorg (huisarts, medicijnen etc.) Maar ook dat is aan het veranderen. Door de toenemende behoefte wordt dit te kostbaar en wordt wonen en zorg gesplitst. Er ontstaan instellingen voor geclusterd wonen, met zorg en welzijn in de buurt.

  Ook de verpleeghuizen (24 uur per dag zorg, met gespecialiseerde verpleging) dreigen te verdwijnen. De instellingen blijven bestaan als expertisecentrum voor revalidatie en complexe langdurige zorg.

  Wat betreft het geld: je krijgt zorg in natura (er komt iemand helpen, betaald door WMO) of je krijgt een persoonsgebonden budget (en je zorgt daarmee zelf voor de nodige zorg). En de zorginstellingen: die zijn steeds meer bezig met verantwoording, certificatie van kwaliteit, audits, meedoen aan de marktwerking, aanbestedingen.

 • foto Jan de Waal
 • In de rondvraag meldde Jan de Waal dat er een groot aantal foto's bij Elsevier van vernietiging is gered. 300 ervan zijn door Rina Terstall en hem geselecteerd, door Jan gescand en door Gerard Roza op de VGEO-website gezet. Er zijn nog 700 te scannen. Ook zijn er inmiddels nog meer foto's gevonden. Hij deed een oproep aan de leden om zich bij hem te melden als zij nog ‛Elsevier-foto's’ hebben.

  Na de presentatie was er gelegenheid elkaar nog te spreken. Het was een vermoeiend dagje, met veel informatie te verwerken.