vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
 • foto
 • De Algemene Leden Vergadering, die ook dit jaar in Nijkerk werd gehouden, werd door 92 personen bezocht, een hoog aantal vergeleken met vorige jaren. De pensioenperikelen van de laatste maanden zullen veel leden aan het denken hebben gezet.

  In zijn welkomstwoord herdacht de voorzitter de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Ook sprak hij zijn voldoening uit over het feit dat de ex-werkgever het pensioenfonds met een bijstorting heeft geholpen om binnen vijf jaar de vereiste dekkingsgraad van 105% te bereiken en om afstempelen te voorkomen. De goede communicatie met het pensioenfonds werd extra benadrukt.

  Het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de ALV 2008 werden zonder commentaar goedgekeurd. Ook het financiële jaarverslag werd goedgekeurd. Bij het onderwerp Begroting werd voorgesteld om een deel van de huidige reserves te gebruiken voor een fonds bijzondere noden, waar VGEO-leden een beroep op zouden kunnen doen. Dit voorstel werd verworpen omdat dit in de praktijk tot grote problemen kan leiden. Verder is de reserve nodig voor evt. juridische ondersteuning. Toch werd toegezegd dat het bestuur van VGEO dit nog nader zal bekijken.

  De kascommissie rapporteerde bij monde van Albert Niekamp dat de administratie in orde werd bevonden. De vergadering ging akkoord met zijn verslag en de penningmeester werd gedechargeerd.

  Albert Niekamp trad af als lid van de kascommissie, Ans van 't Walderveen volgde hem op. Jaap Buuren werd reserve-kascommissielid.

 • foto
 • De PR-commissie rapporteerde over de activiteiten van de afgelopen periode. Zo werd een geslaagd uitstapje naar het Museum Oude Ambachten & Speelgoed in Tervuuren georganiseerd, werd bij de ex-werkgever via een geslaagde lobby een extra bijdrage voor het a.s. lustrum verkregen en werd voor 2009 een uitstapje naar Stadskasteel Oudaen in Utrecht voorbereid. Ook het lustrumfeest werd nader ingevuld en zal op 20 oktober plaatsvinden in de Oranjerie Sandenburg in Langbroek. Een ledenwerfactie eind oktober leverde 27 nieuwe leden op na een mailing naar 116 recent gepensioneerden.

  Van de aftredende bestuursleden Rina Terstall, Jan Nefkens, Harry Nijhuis, Ab Pouwels en Jacques Willemsen was alleen Jacques niet meer beschikbaar. Hij wordt opgevolgd door Ben Brouwer.

  Lex van Vorselen, werkzaam bij de Blue Sky Group, adviseur pensioenen, was gevraagd om de vergadering achtergronden te tonen van het pensioenstelsel. Hij is auteur van het boek Rechtvaardig en Solidair Pensioen. Hij hield een lezing over het actuele pensioendebat en de vele voorstellen die gedaan worden om pensioenen al dan niet structureel aan te passen. Na de lezing poneerde hij vijf stellingen, waarover de aanwezigen konden stemmen en discussiëren.

 • foto Jan van der Geer
 • Jan van der Geer, voorzitter van de Raad Van Deelnemers van SPEO, gaf een overzicht van de samenstelling van de Raad, de taken en van de zaken waar de Raad de afgelopen tijd bij betrokken was. De belangrijkste items waren de voorgenomen en later afgeblazen verkoop van Reed Business en de dooruit voortvloeiende gevolgen voor het pensioenfonds, en de dramatische gevolgen van de kredietcrisis voor het fonds. Mede door de inbreng van de Raad en het mobiliseren van actieven en pensioengerechtigden werd Reed Elsevier bereid gevonden een bijstorting in het fonds te doen.

  Ook dit jaar werd het door de aanwezigen gewaardeerd, dat er naast de formele jaarvergadering nog presentaties waren, die nog meer inhoud aan de dag gaven.