vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
 • foto Een probleem?
 • Algemene Ledenvergadering VGEO 14 april 2010

  Zie alle foto's.

 • foto Jan Nefkens
 • De Algemene Leden Vergadering, ook dit jaar weer in Nijkerk, werd door 72 personen bezocht.

  In zijn welkomswoord herdacht de voorzitter de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Vervolgens gaf hij een overzicht van de gebeurtenissen die gepensioneerden bezighielden, zoals pensioenproblemen, slechte dekkingsgraad van het pensioenfonds, geen toeslagverlening (indexatie). VGEO heeft hierover uitvoerig de leden geïnformeerd middels de Nieuwsbrief.

  Het jaarverslag van de secretaris, het verslag van de ALV 2009 werden goedgekeurd, eveneens het financiële jaarverslag en de begroting 2010.

  De kascommissie rapporteerde dat de administratie in orde werd bevonden. De vergadering ging akkoord met het verslag en de penningmeester werd gedechargeerd.

  Wim Honsbeek heeft zich wegens gezondheidsproblemen teruggetrokken als lid van de kascommissie, Peter van der Kleij volgde hem op.

 • foto Tilly de Wilde en echtgenoot Piet
 • De PR-commissie gaf een overzicht van haar activiteiten. Zo werd de ALV van 2009 voorbereid, daarbij sprekers gevraagd en gevonden, het uitstapje naar Stadskasteel Oudaen in Utrecht georganiseerd (80 bezoekers!) en de lustrumviering voor het 15-jarig bestaan georganiseerd in Langbroek in de Oranjerie van Sandenburg, waar we 100 gasten konden verwelkomen. Verder werd wederom van de ex-werkgever een mooie subsidie verkregen, kregen sprekers, zieke (ex-)bestuursleden een presentje en werden kerstkaarten verzonden naar relaties van de VGEO.

  Aftredende bestuursleden waren Chris Ankersmit, Hildegund Spaargaren en Tilly de Wilde. Chris en Hildegund hebben zich weer beschikbaar gesteld, maar we moesten afscheid nemen van Tilly, die het na 14 jaar wel eens tijd vond om er mee op te houden. Jan Nefkens zei o.a. over haar: “Een grote inzet en ook een groot resultaat, in het bestuur en in de PR-commissie”. Tilly kreeg een kadobon en Piet, haar echtgenoot, een bos bloemen (het is tenslotte de gewoonte dat de partner de bloemen krijgt!).

  Tilly had voor alle bestuursleden een persoonlijk woord om hen voor hun inzet te prijzen en de leden te laten horen wat ieder van de bestuursleden had gedaan.

 • foto Fokko Covers
 • Na de formele vergadering gaf Fokko Covers, directeur van het Elsevier pensioenfonds een overzicht van de verschillende zaken die er speelden en nog spelen. De dekkingsgraad liep wat terug, omdat rekening moet worden gehouden met de statistieken die zeggen dat we gemiddeld twee jaar ouder worden dan enige jaren geleden werd aangenomen. SPEO heeft voor 2010 een uitgebreid programma opgesteld, zoals voor het opstellen van een communicatiebeleid, beleggingsbeleid en een beleid voor inhaaltoeslagen.

  Na de voortreffelijke lunch verzorgde Freek Gillissen van het VU Medisch Centrum een presentatie over het onderwerp Mantelzorg. Het was geen opbeurend onderwerp, maar, zoals Freek ook zei: “Mantelzorg daar kies je niet voor, maar het overkomt je”. En voor veel mantelzorgers is het een uitputtingsslag. Zijn advies was dan ook om kracht te ontlenen aan wat er nog wel is. En om waar mogelijk anderen te mobiliseren om je als mantelzorger bij te staan, om daarmee zelf nog een draaglijk leven te hebben. Het onderwerp riep veel vragen en commentaren op.

  Als VGEO-leden vragen aan Freek Gillissen willen stellen, dan kan dit via het email-adres: webmaster@vgeo.nl. Ik zorg er dan voor dat het bij hem terecht komt.

  Deze ALV kan als geslaagd worden beschouwd.

  Gerard Roza