vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

 • Rina Terstall, Jan Nefkens en Ben Brouwer
 • De Algemene Leden Vergadering werd door 73 personen bezocht, ook dit jaar weer in Nijkerk. Men had er moeite mee naar binnen te gaan. Het weer was prachtig, de zon scheen en buiten even weer bijpraten met de ex-collega's was een extraatje.

  In zijn openingswoord herdacht de voorzitter de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hij heette iedereen, met name het ere-lid Thom Geuzebroek met echtgenote, welkom.

  In het overzicht van het afgelopen jaar memoreerde hij het bijna-accoord tussen de sociale partners, waar nogal wat juridische haken en ogen aan vast bleken te zitten. Een en ander betekent dat er onzekerheid is over de toekomst voor de pensioengerechtigden. Ook de commotie rond een televisie-uitzending over de kapitaalvernietiging door wanbeheer van pensioenfondsbeheerders maakte het er niet beter op. De dekkingsgraad van SPEO was op het niveau waarop het eind 2010 volgens het herstelplan moest zijn. Verder werd de aandacht gevestigd op de komende verkiezingen voor de Raad Van Deelnemers van SPEO, waar zes vacatures zijn voor de kiesgroep Gepensioneerden. Men werd opgeroepen te stemmen op de bij de VGEO aangesloten kandidaten. Verder bedankte hij allen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het werk van de VGEO.

 • Jaap Buren
 • Het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de ALV 2010 werden goedgekeurd, eveneens het financiële jaarverslag 2010 en de begroting 2011.

  De kascommissie rapporteerde dat de administratie is gecontroleerd en in orde werd bevonden. De vergadering ging akkoord met het verslag en de penningmeester werd gedechargeerd. Mevr. Van 't Walderveen trad af als lid van de commissie, de hr. Niekamp trad aan als reservelid.

  De PR-commissie rapporteerde haar activiteiten. De ALV van 2010 werd voorbereid en sprekers bereid gevonden een presentatie te houden. Het uitstapje naar Hattem, met een bezoek aan het Anton Pieckmuseum en het Jan Voermanmuseum en de bijna traditionele boottocht en een afsluitend drankje maakten het tot een gewaardeerd dagje uit. Verder werden kerstkaarten verzonden naar VGEO-relaties, de subsidie door de Elsevier- en Reed Business-directie geregeld en de uitgave van Elsevier Highlights Connect verzorgd. Ook de ledenwerving werd weer opgepakt; deze zal op een andere wijze plaatsvinden. De website vierde ook de 200ste bijdrage van Ton Boogers voor de rubriek Pensioenen in het nieuws. Naast deze rubriek trekken ook de bijna 1900 foto's, verzameld en verwerkt door Rina Terstall en Jan de Waal, veel bezoekers.

  Aftredende bestuursleden waren Elly Tjoa en Gerard Roza. Beiden stelden zich herkiesbaar. Jaap Kuipers werd benoemd als elfde lid van het bestuur en als kandidaat voor het SPEO-bestuur.

 • Jan Visser
 • Ab Pouwels
 • Na het formele deel van de bijeenkomst gaf Jan Visser, senior vice-president Electronic Production, een overzicht van de ontwikkeling van Elsevier, van papieren uitgaven (wetenschappelijke tijdschriften en boeken) tot diverse electronische producten via het internet. Het begon in de 80-er jaren, met CD-ROM producties, electronische abonnementen (TULIP), vastlegging van de heads (abstracts) in het CAPCAS-systeem. En geleidelijk ging men over op een medianeutrale vastlegging van de wetenschappelijke artikelen, waaruit de tijdschriften, maar ook de internet-toegankelijke abonnementen via Science Direct konden worden gemaakt. Dit betekende voor de hele keten van auteur tot (electronisch) artikel een enorme ommezwaai. Om dit moment worden twee miljoen downloads per dag geregistreerd! Met zijn presentatie lokte Jan veel vragen uit, wat bewees dat het onderwerp aansloeg.

 • Fokko Covers
 • foto
 • Na de weer prima lunch praatte Fokko Covers (directeur van SPEO) ons bij over de dekkingsgraad (die eind maart op 99% stond), herstelplan en andere onderwerpen die samenhangen met pensioenen. Op het oog lijkt SPEO ver bij andere fondsen achter te blijven, maar toch is SPEO bezig in te lopen. De gemiddelde dekkingsgraad voor alle fondsen was eind 2009 112%, en eind 2010 was dat 104%. SPEO deed het beter: eind 2009: 93% en eind 2010 94%. Alle partijen hadden te maken met een dramatische lage rente en met het feit dat met nieuwe sterftetafels gewerkt moest worden, waarin de hogere levensverwachting was opgenomen. Dat drukte de dekkingsgraad met 7% bij SPEO. Zo vertelde hij ook dat er samenwerking is met De Telegraaf, Wolters Kluwer en andere bedrijven op het punt van ervaringsuitwisseling en het gebruik van hetzelfde pensioencomputerprogramma.

  Al met al een leerzame en geslaagde dag.

  Gerard Roza