vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
 • foto
 • De ledenvergadering 2012 werd weer in Nijkerk gehouden, waar 83 personen aanwezig waren.

  De voorzitter heette allen hartelijk welkom en in het bijzonder de ere-leden Ton Boogers en Thom Geuzebroek. De vergadering stond een moment stil ter nagedachtenis van de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

  In zijn openingswoord noemde de voorzitter de problemen rond het pensioenfonds. Ondanks een heel goede vermogenspositie was de dekkingsgraad per 31 december 2011 van 90,2%, terwijl die volgens het herstelplan op dat moment 97% had moeten zijn. De heel lage rentestand, die gebruikt moet worden om de dekkingsgraad uit te rekenen, zorgt voor deze zorgelijke toestand. Indexatie zit er voorlopig niet in. En dat geldt niet alleen voor gepensioneerden, maar ook voor actieven, waarvoor de pensioenopbouw ook niet wordt geïndexeerd. De NVOG, waar de VGEO lid van is, zet zich ook volop in voor de pensioenbelangen.

  De inspanning van de VGEO bij de verkiezingen van pensioengerechtigden voor de Raad Van Deelnemers heeft geholpen: alle door de VGEO ondersteunde kandidaten werden gekozen. Dat gold ook voor de verkiezing van Jaap Kuipers voor het SPEO-bestuur namens de pensioengerechtigden.
  Allen die de VGEO hebben geholpen worden bedankt, waarbij met name genoemd werden Ton Boogers (pensioenennieuws voor de website), Nic van Rossum (vaste column in de nieuwsbrief) en Jos Wachelder (opmaak nieuwsbrief).

 • foto Ans van 't Walderveen
 • Het jaarverslag van de secretaris, het verslag van de ALV 2011 werden goedgekeurd, eveneens het financiële jaarverslag 2011 en de begroting 2012. Over de post Opleidingen werd door Marcel Toebak opgemerkt dat ook door Brigitte van Buuren en Jacob Schoenmaker voor het VGEO-bestuur opleidingen verzorgd kunnen worden.

  De kascommissie verklaarde de administratie gecontroleerd te hebben en in orde bevonden. De vergadering ging akkoord met het verslag en de penningmeester werd gedechargeerd. Jaap Buren en Peter van der Kleij traden af. Nieuwe leden van de kascommissie werden Hans Nieuwenhuizen en Ans van 't Walderveen.

  De activiteiten van de PR-commissie werden door Gerard Roza gepresenteerd. Zo werd de ALV 2011 vooral voorbereid door Elly Tjoa en er werd een uitstapje naar Leiden georganiseerd met een bezoek aan het Museum van Oudheden en een mooie rondvaart door de Leidse grachten. Aan Jos Wachelder werd gevraagd om een nieuw logo te ontwerpen. De website trekt nog steeds een redelijk aantal bezoekers (gemiddeld 1300 per maand, met 120–130 bezoeken per dag). Het SPEO-bestuur werd gewezen op de discrepantie tussen de verhouding aantal actieven versus pensioengerechtigden en de vertegenwoordiging voor deze partijen in het SPEO-bestuur. Dit zal per mei 2012 zijn rechtgetrokken. Hildegund Spaargaren zorgde weer voor vier uitgaven van Elsevier Highlight Connect. Henny Wijnands wist weer bij Elsevier een subsidie te verkrijgen, wat niet lukte bij Reed Business wegens bezuinigingen.
  Volgens schema traden in het bestuur af Rina Terstall, Jan Nefkens, Ben Brouwer, Harry Nijhuis en Ab Pouwels. Allen stelden zich opnieuw verkiesbaar (wat ook gebeurde), behalve Ab Pouwels. De laatste vond dat het tijd werd dat zijn plaats door een jongere werd ingenomen. Henk van de Rijst vult de ontstane vacature.

 • foto Ab Pouwels en Jan Nefkens
 • De voorzitter prees in zijn toespraak Ab voor de manier waarop hij gedurende 12 jaar in het SPEO-bestuur en 15 jaar in het VGEO bestuur de belangen van de gepensioneerden heeft behartigd. Ook de manier waarop hij de bestuursleden op de hoogte hield van de zaken die in het SPEO-bestuur speelden en hoe hij moeilijke dingen wist uit te leggen dwongen bewondering af. Voor zijn verdiensten werd Ab tot erelid benoemd en werd hem de gouden draagspeld opgespeld. Ab dankte de voorzitter voor de mooie woorden die tot hem gericht werden en vond het ‛de morele plicht om je belangen te behartigen’.

 • foto Fokko Covers
 • Fokko Covers gaf na de vergadering uitleg over de situatie bij het pensioenfonds. Ondanks een met 12% gestegen vermogen daalde de dekkingsgraad, van 94% eind 2010 naar 90,2% eind 2011. De oorzaak hiervan is de gedaalde marktrente waartegen de toekomstige verplichtingen moeten worden gewaardeerd. Deze marktrente daalde in het afgelopen jaar van 3,45% naar 2,75%, en dat terwijl eind maart de dekkingsgraad nog op 99% uitkwam. Het fonds werd door de DNB verplicht om een korting op de pensioenuitkeringen aan te kondigen, die in april 2013 kan ingaan. Als echter de situatie eind 2012 verbeterd is (dekkingsgraad hoger dan b.v. 99%??) dan kan wellicht de korting achterwege blijven. Met de werkgever is er constructief overleg over de situatie.

 • foto Marcel Toebak
 • Na de lunch werd Ab Pouwels onder de cryptische titel ‛Pensioenbeleving’ door Marcel Toebak toegesproken en kreeg Ab een vloeibare herinnering. Gerard Roza gaf een overzicht van de historie van het pensioenfonds bij Elsevier. De informatie hiervoor was door Henny Wijnands verzameld. Het verhaal was tevens een kapstok om Ab vragen te stellen over zijn rol in deze geschiedenis en hoe hij tegen bepaalde zaken aankeek. Tot slot ontving Ab een boekje over fractals, een boekenbon en wijn.

  Na afloop bleef men nog een poosje na om met elkaar te keuvelen en wat te drinken.

  Gerard Roza