vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
 • foto
 • Algemene Ledenvergadering VGEO 15 april 2015

  Levendige VGEO-jaarvergadering in Nijkerk: VGEO wacht nog met juridische procedure tegen werkgever

  Zie ook de foto's van Danijel Djordjevic

 • Albert Niekamp
 • VGEO-jaarvergaderingen hebben een patent op mooi weer. Dat was niet anders op 15 april j.l. in Nijkerk. Wellicht was mede daardoor de opkomst lager dan gebruikelijk. Of wellicht was dit mede een uitdrukking van datgene waar voorzitter Henny Wijnands in haar openingswoord op wees. Het aantal VGEO-leden liep de voorgaande jaren namelijk terug van ruim 450 naar nu 438.

  De afname van leden heeft alles te maken met in verhouding meer sterfgevallen onder gepensioneerden dan nieuwkomers. Een andere ontwikkeling die zowel VGEO als het Pensioenfonds zorgen baart is het afnemende aantal werknemers bij Reed Elsevier. Door de vele ontslagen en verkoop van bedrijfsonderdelen in de afgelopen jaren is hun aantal inmiddels gelijk is aan het aantal gepensioneerden. Het nadelige gevolg hiervan is minder premie-inkomsten voor het fonds. SPEO-directeur Fokko Covers ging hier tijdens zijn inleiding later in breder verband op in.

  Overigens waren er deze keer geen aanmeldingen van leden om uit protest de aandeelhoudersvergadering van Reed Elsevier bij te wonen. Volgens de voorzitter verwachtte het VGEO-bestuur hier overigens zelf ook weinig heil van. Niettemin werd geïnteresseerde leden wel de kans daartoe geboden.

  Een vroegere vraag over het beschikbaar stellen van de VGEO-ledenlijst aan alle leden kwam ook aan de orde. Om privacy zoveel mogelijk te waarborgen werd besloten dat de penningmeester een VGEO-ledenlijst (alleen naam, telefoonnummer en e-mailadres) beschikbaar stelt aan elk lid dat hier expliciet om vraagt. Leden kunnen aangeven dat ze niet op deze lijst willen terechtkomen.

 • Fokko Covers
 • Juridische procedure?
  Moet VGEO toch een juridische procedure inzetten tegen de directie van Reed Elsevier Nederland? Met name ook vanwege het eerdere weigeren van bijstorting en de daardoor genoodzaakte kortingen op pensioenen? Dit onderwerp leidde tijdens de vorige jaarvergadering al tot veel discussie. Het kreeg nu een vervolg doordat VGEO-lid Albert Niekamp het bestuur vroeg om een bedrag van € 25000 uit het juridisch fonds aan hem beschikbaar te stellen. Daarmee wil hij dan in het algemene VGEO-belang een persoonlijk proces tegen het bedrijf aanspannen. Niekamp wees er op dat Reed Elsevier als enige multinational geweigerd heeft om bij te passen. Het werd volgens hem tijd om lawaai te maken.

  Henk van der Rijst schetst het bredere kader: werkgever wil andere pensioenregeling, er zijn offertes gevraagd voor samengaan met andere fondsen of verzekeringmaatschappijen. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de dekkingsgraad op niveau moet worden gebracht; dat betekent dat REN bij dient te storten. Tevens is het bestuur van SPEO van mening dat het pensioenfonds moet worden gecompenseerd voor delen van het bedrijf die zijn afgestoten, en dat de kortingen moeten worden aangevuld. Indien REN niet genegen is bij te storten kan altijd nog overwogen worden een juridische procedure te starten. Henk is van mening dat een individuele procedure weinig zin heeft, en dat als er procedures gevoerd dienen te worden dit meer op de weg ligt van SPEO dan van de VGEO of individuele leden.

  Mocht het zover komen dat SPEO niet procedeert als de onderhandelingen stoppen, dan kan de VGEO alsnog overwegen om met een juridisch proces in het geweer te komen.

  Na hoofdelijke stemming bleek een grote meerderheid van de aanwezigen hieraan de voorkeur te geven en niet nu iets te doen. ”We komen hierop terug als SPEO, de Centrale Ondernemingsraad en Reed Elsevier Nederland niet met een acceptabele oplossing komen„, aldus Henny Wijnands. VGEO-lid Tilly de Wilde stelde voor om alvast zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor een mogelijke procedure.

  Drie van de zittende leden in het bestuur stelden zich herkiesbaar en werden herbenoemd. Penningmeester Ben Brouwer stelde zich na twee termijnen niet herkiesbaar. Inmiddels vond het bestuur een geschikte opvolger voor hem in de persoon van Ger de Rooij die zijn sporen al verdiende als medewerker bij het pensioenfondsbureau van Reed Elsevier.

  Geen korting volgend jaar
  Na de jaarvergadering gaf SPEO-directeur Fokko Covers mondeling en visueel een beeld van de ongunstige financiële situatie waarin het fonds zich momenteel bevindt. Terwijl de vermogenspositie van SPEO aanzienlijk verbeterde tot zo'n 940 miljoen euro, namen de verplichtingen onevenredig toe. De belangrijkste oorzaak hiervan is de extreem lage rente waarover de uitbetalings-verplichtingen voor de verre toekomst moeten worden berekend. Daarbij komt dat de nieuwe pensioenregels (NFTK) een hogere vermogensbuffer eisen van de pensioenfondsen. Zelfs de grootste pensioenfondsen lijden hieronder. Covers had nog de geruststellende mededeling dat ook volgend jaar geen korting dreigt. SPEO moet bij De Nederlandsche Bank gaan aantonen dat in tien jaar een dekkingsgraad van 116% bereikt kan worden. Los daarvan speelt nog een voortslepende onenigheid met de directie van Reed Elsevier Nederland. De werkgever wenst namelijk een individuele pensioenregeling in te voeren voor nieuwe werknemers en wellicht ook bestaande. Tenslotte noemde Covers een viertal opties voor het voortbestaan van SPEO:
  1. Zelfstandig voortbestaan
  2. Overgang naar een verzekeraar
  3. Overgang naar een bedrijfstakpensioenfonds
  4. Samenwerking met andere fondsen.

  Gegeven de omstandigheden leek bestuurslid Henk van der Rijst een keuze voor optie 3 het meest aannemelijk.

 • Arendo Joustra
 • Na de lunch hield hoofdredacteur Arendo Joustra een inleiding over het ontstaan en voortbestaan van weekblad Elsevier. Hij ging daarbij ook in op de geruchten dat het weekblad door de onderneming in de verkoop is gezet. Zonder die voorgenomen verkoop overigens te bevestigen vindt hij dat het bedrijf wil alleen pronken met de glorie van het oude Elsevier en hekelde het gebrek aan historisch besef bij het bedrijf van het huidige Elsevier dat dit jaar 135 jaar bestaat en het blad Elsevier dat 70 jaar bestaat. Over die historie ging zijn presentatie.