vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 
 • foto
 • foto
 • Ledenvergadering

  Het formele deel van de bijeenkomst werd redelijk snel afgewerkt. In de inleiding noemt Henny Wijnands de overgang van SPEO naar het pensioenfonds PGB. De vorige keer was daar nog niets over bekend. En met de dekkingsgraden van pensioenfondsen is het in de afgelopen periode door de extreem lage rente niet beter geworden.

  Op de vorige ALV werd besloten dat de ledenlijst beschikbaar zou zijn voor de leden. Hiervan is vier keer gebruik gemaakt. De agendapunten jaarverslag en financiële rapportages werden vlot afgewerkt en vragen werden naar tevredenheid beantwoord. Ook de nodige wijzigingen van de statuten zijn goedgekeurd, na een aantal kleine tekstaanpassingen.

 • foto
 • foto
 • Door de overgang van SPEO naar de PGB was het de vraag: hoe nu verder met de VGEO? Stoppen, stoppen en in zijn geheel opgaan in de pensioenfondsvereniging van PGB (VVG-PGB) of doorgaan?  Besloten is om met de VGEO door te gaan, omdat de ex-Reed  Elsevier gepensioneerden graag met elkaar in contact willen blijven, iets wat in het grote geheel van de VVG PGB minder mogelijk is. VGEO blijft dus, maar de leden zullen tevens als collectief ook lid worden van de VVG-PGB. De contributie daarvoor (5 euro) wordt door de VGEO betaald. Het lidmaatschap van de VVG-PGB maakt belangenbehartiging beter mogelijk. De VVG-PGB is lid van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). Het lidmaatschap van de NVOG eindigt eind dit jaar. De vergadering stemt in met deze veranderingen.

 • foto
 • foto
 • Het VGEO-bestuur nam afscheid van  Henny Wijnands, Hildegund Spaargaren (15 jaar bestuurslid geweest!), en Jaap Kuipers. Allen ontvangen bloemen. Nieuw in het bestuur komt Jeroen Hogendorp, die met name Harry Nijhuis zal assisteren met de nieuwsbrief. Henk van der Rijst werd benoemd tot voorzitter.
 • foto
 • foto Fokko Covers
 • Presentatie Fokko Covers

  Fokko geeft in zijn laatste presentatie voor de VGEO een overzicht van de periode dat hij directeur van SPEO was.

  In die tijd werd de eindloonregeling vervangen door de middenloonregeling. Er dreigde ook de verkoop van Reed Business Information, wat een grote daling van premie-inkomsten zou betekenen. Maar in die tijd begon de financiële crisis en was verkoop van RBI van de baan. De buffers van het fonds vielen weg en de werkgever stelde vijftig miljoen euro beschikbaar. Stimulering van de economie door het toepassen van een heel lage rente betekende ook een heel lage dekkingsgraad. Dat leidde twee keer tot een korting op de pensioenen, in totaal 4,7%.

  De werkgever wilde uiteindelijk van het eigen pensioenfonds af. Na een lang en moeizaam proces werd er voor gekozen om het fonds op te heffen en over te gaan naar een groot bedrijfstakpensioenfonds, de PGB. Dat geeft ook de mogelijkheid andere vormen van pensioenvormen toe te passen, zoals CDC en IDC (individuele resp. collectieve regelingen gebaseerd op de premie-inkomsten en niet op toegezegde uitkeringen).

  Fokko heeft het leuk gevonden om jarenlang zijn verhaal tijdens de ALV te houden, al was het vaak geen blijde boodschap die hij bracht.

 • Arnold Verplancke
 • Presentatie Arnold Verplancke

  Na de lunch gaf eerst Arnold Verplancke een presentatie over Pensioenfonds PGB. Hij is lid van het bestuur van de PGB met als aandachtsgebieden medezeggenschap en communicatie.

  PGB is één van de oudste pensioenfondsen van Nederland, een voorloper werd al opgericht in 1929. Het fonds bedient nu 14 sectoren: vijf bedrijfstakregelingen zoals grafimedia en negen vrijwillige regelingen zoals uitgeverijen. Het is gegroeid van 189.000 deelnemers in 2011 naar 295.000 in 2016, waarvan 65.000 actieven. Het belegd vermogen bedraagt nu 21,5 miljard euro. Het bestuur bestaat uit 10 personen: vier namens de werknemers, vier namens de werkgevers en twee namens de gepensioneerden. Het pensioenbureau bestaat uit 12 mensen, en de uitvoeringsorganisatie Timeos uit rond de 150.

  Met RELX Nederland zijn twee regelingen afgesproken: een uitkeringsregeling (CDC) en een beschikbare premieregeling (IDC). De eerste lijkt sterk op de vroegere regeling, er wordt echter geen pensioen toegezegd maar een kapitaal opgebouwd en geeft recht op een pensioen met eventuele toeslag, maar ook kans op korten. In de tweede wordt ook geen pensioen toegezegd maar een kapitaal opgebouwd, waarbij de deelnemer de hoogte van zijn inleg mag kiezen, naast de vaste inleg van de werkgever.

  Sinds 2008 is er geen toeslag (indexatie) meer geweest, maar PGB heeft ook niet hoeven korten. Door de lage rente is de kans daarop wel groter geworden. Als het fonds volgens zijn herstelplan niet in 10 jaar op ongeveer 122% dekkingsgraad kan komen, moet er gekort worden, en ook indien de dekkingsgraad 5 jaar lang onder ongeveer 105% blijft. Maar zo'n korting kan wel over 10 jaar worden uitgesmeerd. Per eind maart was de beleidsdekkingsgraad 99,5%, dat is onder de vereiste 105%.

  De kosten van het vermogensbeheer door Timeos zijn per deelnemer jaarlijks 154 euro, dat is 0,31% van het vermogen. Recent is er een grote investering gedaan in het vernieuwen van het pensioenadministratiesysteem. Communicatie naar de gepensioneerden vind plaats via mijnpgbpensioen.nl en via PGB Bericht, een digitale nieuwsbrief. Er is ook een jaarlijks pensioenmagazine, PGB Beeld. Eind april mogen de gepensioneerden een brief van PGB verwachten met daarin inloggegevens voor de website. Daar kan iedereen aangeven of men digitaal informatie wil ontvangen.

  Uit de zaal kwamen verschillende vragen. Zo vroeg een zogenaamde slaper (niet meer werkzaam bij Elsevier maar wel met pensioenrechten) zich af of zij ook een brief zou krijgen. Dat was niet zeker, Verplancke zou dat navragen. Inmiddels is het antwoord bekend. De slapers van Elsevier krijgen vóór 1 oktober 2016 een brief over het pensioen dat eerder is opgebouwd. PGB is druk bezig met de overdracht van het pensioen dat bij SPEO is opgebouwd. Dat duurt nog even. In de brief staat dan het pensioenbedrag dat door PGB van SPEO is overgenomen.

  Een ander vroeg zich af, wat het beleid was voor verdere groei, qua uitbreiding met andere bedrijfspensioenfondsen. Verplancke gaf aan dat ze niet actief werven, fondsen kloppen zelf bij hen aan. Er zijn wel beperkingen wat werkingssfeer aangaat, bijvoorbeeld een bouwbedrijf kan zich niet bij PGB aansluiten.

  De trend van consolidatie, dus steeds meer samengaan van pensioenfondsen, zal voorlopig wel doorgaan. Een ander vroeg zich af of het niet nadelig was om steeds maar groter te worden, kosten die nieuwe aansluitingen geen geld? Het antwoord is nee, want het opgebouwde vermogen van zich aansluitende fondsen komt mee, en als dat niet voldoende is, moet de werkgever het verschil overbruggen, zoals bij Elsevier is gebeurd.

  Henk van der Rijst gaf tenslotte nog het advies om het overzicht van pensioenrechten van Elsevier goed te vergelijken met het later te ontvangen overzicht van PGB; als alles goed gaat moet er geen wezenlijk verschil zijn.

 • Victor Doorn
 • Presentatie Victor Doorn

  Victor Doorn hield een verhaal over de vereniging van gepensioneerden van PGB (VvG-PGB). Via Wegener, dat zich in 2010 bij PGB aansloot, is hij in het bestuur van de VvG-PGB gekomen. De 800 leden van de gepensioneerden van Wegener kwamen toen bij de VvG-PGB. Inmiddels heeft de vereniging 12.000 leden. Omdat dat er nu zo veel zijn, hebben ze gevraagd om meer zetels in het Verantwoordingsorgaan. De groei is mooi, maar ook nodig om een stem te hebben bij de huidige pensioenproblematiek. Bijkomend voordeel is dat de contributie naar beneden kon, van 12 naar 9 euro per jaar.

  De VvG geeft twee maal per jaar een magazine uit, en drie maal een nieuwsbrief. Ze zijn overgestapt van aansluiting bij de NVOG naar de KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Dit omdat de NVOG in hun ogen teveel een organisatie van gepraat en commissies was. De VvG is erg actief voor belangenbehartiging via de KNVG en de landelijke politiek.

  Voor de jaarlijkse ledenvergadering op 29 april waren al veel aanmeldingen binnen. Iemand van Timeos komt daar uitleg geven over hun werkzaamheden. Er wordt dan ook een andere voorzitter gekozen, want Doorn stopt ermee.

  Een vraag uit de zaal was, of er verschil is tussen een collectief lid (VGEO wordt als collectief lid van VvG-PGB) of een individueel lid. Het antwoord luidt: nee; ieder is hen even lief. Marcel Toebak constateerde dat we dus lid zullen zijn van twee clubs? Ja, zei Henk van der Rijst, en voor hetzelfde geld! Tot slot vroeg iemand zich af of wij nog invloed konden uitoefenen op de keuze van een nieuwe voorzitter. Dat kon niet meer, er was al een sollicitatieronde voor geweest.

  Gerard Roza en Jeroen Hogendorp