vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

 • foto
 • Ledenvergadering

  Ondanks het koude weer en de drukte op de wegen kwamen 72 leden de Algemene Leden Vergadering bezoeken. Het was fijn om elkaar weer te zien in een prettige ambiance.

  In zijn openingswoord stond de voorzitter, Henk van der Rijst, stil bij de overledenen. In de afgelopen periode waren dat 21 leden, waaronder de notuliste van het VGEO-bestuur Rina Terstall. Verder stelde hij vast dat de overgang naar het Pensioenfonds PGB soepel is verlopen. Maar ook merkte hij op dat de regering de gepensioneerden bepaald niet terwille is geweest door hogere buffereisen aan pensioenfondsen te stellen, hogere belastingen in te voeren en ook niet om met een nieuw systeem voor pensioenen te komen. De dekkingsgraad is ook niet duidelijk beter geworden door de lage rekenrente. Ook deed hij een oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen als notulist van het bestuur.

 • foto
 • Het notulen van de vorige ALV en de jaarverslagen van de secretaris en de PR-commissie werden snel behandeld. Het financiële jaarverslag had meer tijd nodig. Doordat de subsidie van de werkgever over twee jaar minder wordt en de kosten voor drukken en verzenden van stukken (uitnodiging voor de ALV, uitstapjes, enz.) niet meer door de werkgever vergoed worden, zal het verschil tussen inkomsten en uitgaven flink nadelig stijgen. Er zal bezuinigd moeten worden. Voorlopig wordt geen verhoging van de contributie overwogen. Wel zal de eigen bijdrage voor uitstapjes verhoogd worden tot € 12,50 euro voor leden en € 17,50 voor introducees. Verzenden van stukken naar de leden zal zo veel mogelijk via email gebeuren.

 • Josine van der Poel en Josephine Lambregts-Rusche
 • Presentatie door Josine van der Poel en Josephine Lambregts-Rusche

  Na de vergadering gaven Josine van der Poel en Josephine Lambregts-Rusche (beiden van Alzheimer Nederland) een lezing over dementie, ‛Veel meer dan vergeten’. Aan de orde kwamen de signalen van dementie, wat je moet doen als je die waarneemt, en het verschil met vergeetachtigheid; verschillende vormen van dementie; het belang van tijdige diagnose; hoe om te gaan met mensen met dementie als mantelzorger en als omstander; en wat Alzheimer Nederland kan betekenen voor mensen met dementie en hun naasten.

 • de lunch
 • Jochem Dijckmeester
 • Presentatie door Jochem Dijckmeester

  Na de lunch gaf Jochem Dijckmeester een presentatie over het pensioenfonds PGB. Hij is nieuw bestuurslid met de portefeuille strategische communicatie. Aan de orde kwamen het beleid en de groei van het fonds; het rendement en de dekkingsgraad; de regels voor al of niet indexeren of juist korten; het beleggingsbeleid wat betreft verdeling van aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen, en wat betreft maatschappelijk verantwoord beleggen; de plannen voor een nieuw pensioenstelsel en de visie van PGB wat dat betreft. Hij sloot (op verzoek) af met een komisch filmpje van Arjen Lubach over de kosten van de AOW en de verhouding werkenden en gepensioneerden

  Gerard Roza en Jeroen Hogendorp