vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Weer liet VGEO van zich horen tijdens aandeelhoudersvergadering Elsevier op 23-4-2014

De VGEO heeft in april j.l. aandelen Elsevier gekocht en vervolgens de leden via een mailing in de gelegenheid gesteld om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Reed Elsevier op 23 april 2014 bij te wonen. Zeven leden waren uiteindelijk aanwezig. De bedoeling was dat zij hier hun protest lieten opklinken tegen de halsstarrige houding van de directie van Reed Elsevier Nederland, die twee pensioenkortingen niet probeerde te voorkomen.

In het onderstaand volgen citaten van wat er o.a. naar voren is gebracht. Meer is te lezen in onze Elsevier Senioren Nieuwsbrief van juni 2014, bladzijde 3 en 4.

Tilly de Wilde-Sijpesteijn wees er op dat de jaarrekening niet voorziet in een noodzakelijke extra storting bij het Nederlandse pensioenfonds om de kortingen in 2013 en 2014 ongedaan te maken. Bovendien is niet gezorgd voor voldoende fondsen als de door Reed Elsevier gewenste individuele pensioenregeling in 2014 wordt doorgevoerd. De Engelse voorzitter Habgood benadrukte dat Reed Elsevier in Nederland niet verplicht is tot bijstorting. “Dit betekent niet dat wij een discriminerend personeelsbeleid voeren. We respecteren de landelijke wetgeving.” Hij herinnerde ook aan de € 54.000.000 die de directie de afgelopen jaren in het pensioenfonds stortte. “Dit is voldoende geweest.”

Erik Ekker hield een uitvoerig pleidooi, met de nadruk op het feit dat Elsevier zijn sociale gezicht niet heeft laten zien, niet bij de korting op de pensioenen in 2013 en ook niet in 2014:
“Tijdens de aandeelhoudersvergadering vorig jaar herhaalde de heer Duncan in reactie op mijn opmerkingen dat de onderneming nog niet bereid was additionele middelen aan het Nederlandse pensioenfonds toe te zeggen. Het management zou de ontwikkelingen gedurende 2013 blijven volgen om dan te beoordelen of verdere actie nodig zou zijn. Welnu, die actie was nodig, maar het bedrijf deed niets. Vorig jaar was het al niet anders. Bijna alsof de board wil zeggen: ‘Sorry, but we don't care!’
Reed Elsevier behoort tot de sterkste Nederlandse bedrijven. Haar Nederlandse pensioenfonds hoort tot de zwakste. Dat klopt niet, temeer omdat de slechte positie van het fonds is ontstaan in een periode waarin Reed Elsevier het fonds onvoldoende professioneel had voorzien van gekwalificeerde bestuurders, die bovendien onvoldoende onafhankelijk waren van het bedrijf. Mede namens de vereniging van gepensioneerde oud-medewerkers van het bedrijf dring ik er daarom nogmaals met klem bij de board op aan niet langer met de rug naar haar Nederlandse pensioenfonds te gaan staan. Toon ons uw sociale gezicht!”