vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Zoals in het vorige nummer van de VGEO-nieuwsbrief en tijdens de jaarvergadering aan onze leden is meegedeeld, is Elsevier in 2017 gestopt met het voor zijn rekening nemen van de druk- en verzendkosten van onze nieuwsbrief, de uitnodigingen voor de jaarvergadering en het dagje uit, en de verzending van de jaarlijkse contributie-brief.

Het bestuur heeft naar aanleiding daarvan besloten voortaan de communicatie naar onze leden toe zoveel mogelijk langs elektronische weg voort te zetten. Toch resteert er voor de VGEO een aanzienlijk bedrag dat op de begroting drukt omdat van ca. 100 leden geen e-mailadres bekend is. De kosten van drukken en verzenden worden bij lange na niet gedekt door de contributie die deze leden betalen.

Het bestuur heeft er begrip voor dat er leden zijn die niet in het bezit zijn van een computer en internet en wij zullen deze leden op de traditionele manier, dus via de post van de nodige informatie blijven voorzien.

Indien u de nieuwsbrief van juli 2017 per post heeft ontvangen betekent dit dat in onze administratie van u geen e-mailadres bekend is. Wij verzoeken u in dat geval ons het e-mailadres door te geven als u daar wel over beschikt. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar de penningmeester : penningmeester@vgeo.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Ger de Rooij