vgeo-logo

Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Informatie t.b.v. leden en hun nabestaanden

Download deze tekst als pdf-document

Dit document is een aangepaste kopie van de Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht (KVEO). Voor opname op deze website is toestemming gevraagd en gekregen. Zie ook bij www.kveo.nl voor de originele versie.

Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de specifieke regelingen voor de officieren. Niet verwijderd zijn verwijzingen naar het ABP, waarvan de leden van de KVEO hun pensioen ontvangen. Het kan immers zo zijn dat leden van ons, voordat ze bij RELX kwamen werken, ook bij het ABP waren ondergebracht voor hun pensioen.

Gerard Roza, september 2014, destijds webmaster voor de VGEO

INLEIDING

De praktijk leert dat het aanbeveling verdient de belanghebbende(n) tijdens het leven volledig in te wijden in financiële en andere zaken. Zonder aanspraak te willen maken op volledigheid wordt hierna een aantal handreikingen gedaan voor te nemen maatregelen:

1. Maatregelen te nemen bij leven

Leg een map of ordner aan, waarin de volgende bescheiden worden opgeborgen:

Het is aan te bevelen zo vroeg mogelijk ideeën te vormen over de keuze tussen begrafenis of crematie. In emotionele omstandigheden worden soms verkeerde (en onnodig kostbare) beslissingen genomen. Leg vast in een codicil, als u na uw overlijden (uw) organen ter beschikking wilt stellen.

2 Maatregelen te nemen onmiddellijk na het overlijden

3 Maatregelen te nemen zo spoedig mogelijk na de uitvaart

3.1 Het algemeen ouderdomspensioen (www.svb.nl)

Als iemand is overleden die een AOW-pensioen had, zorgt de SVB voor het stopzetten van de betaling van de AOW. Het AOW-pensioen en de vakantie- uitkering eindigen op de dag na het overlijden.
Woonde de overledene in Nederland? Geef het overlijden dan aan de gemeente door. Zodra u dit heeft gedaan, krijgt de SVB bericht van de gemeente. De SVB stuurt na het overlijden automatisch een aanvraagformulier. In alle andere gevallen geeft u het overlijden wel direct aan de SVB door.

De overledene was alleenstaand

Was de overledene alleenstaand, dan betaalt de SVB de vakantie-uitkering vanaf de maand mei tot en met de dag van overlijden op het rekeningnummer van de overledene. Dit doet de SVB binnen een paar dagen nadat zij de melding heeft ontvangen.

Als de SVB al AOW voor de hele maand heeft uitbetaald, heeft de overledene te veel AOW ontvangen. Het te veel betaalde trekt de SVB af van de vakantie-uitkering. Soms blijft een klein bedrag over dat nog moet worden terugbetaald door de nabestaanden.

De overledene woonde samen

Laat de overledene een partner achter, dan betaalt de SVB de vakantie-uitkering vanaf de maand mei tot en met de dag van overlijden. Ook betaalt de SVB een ‛overlijdensuitkering’. Heeft de overledene te veel AOW ontvangen, dan trekt de SVB dit af van de vakantie-uitkering en de overlijdensuitkering.

Laat de overledene een partner achter die:

Als de partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft, overlijdt, stopt de toeslag en krijgt de partner met AOW een AOW voor alleenstaanden.

Wat is de overlijdensuitkering?

De overlijdensuitkering is eenmalig het bedrag van één maand bruto AOW-pensioen en is voor:

Omdat de partner bij de SVB bekend is, betaalt de SVB de overlijdensuitkering meteen uit.
Heeft u geen overlijdensuitkering ontvangen, maar denkt u dat u deze wel kunt krijgen? Neem dan contact met de SVB op.

NOOT: de SVB heeft een hoofdkantoor in Amstelveen en een aantal districtkantoren (Breda, Deventer, Groningen,Leiden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad). Uw woonplaats in Nederland valt dus onder zo'n districtkantoor. Wilt u meer informatie over de SVB en de uitkeringen die daar worden verzorgd of bent u geïnteresseerd in een aanvraagformulier voor één van de uitkeringen, belt u dan met het districtkantoor of kijk op de website: www.svb.nl.

3.2 Het ABP-pensioen (www.abp.nl)

Wat gebeurt er met een pensioen bij overlijden?

Het ABP-pensioen stopt per de eerste dag van de maand die volgt op uw overlijden. De overlijdensuitkering is twee maal het brutomaandbedrag van uw ABP OuderdomsPensioen of ABP KeuzePensioen. Dit wordt netto uitbetaald. Wanneer u komt te overlijden en uw partner is bij ABP bekend, dan krijgt hij of zij nabestaandenpensioen. Kinderen ontvangen onder bepaalde voorwaarden nabestaandenpensioen.

Wat moet ik als nabestaande doen bij overlijden?

Het bericht van overlijden ontvangt ABP van de Gemeentelijke Basis Administratie als de overledene in Nederland overleden is. ABP stuurt dan een bericht naar het laatste postadres van de overledene. Indien de overledene in het buitenland woonachtig was zo spoedig mogelijk een rouwkaart versturen met vermelding van registratienummer.

Als nabestaande moet u het wel doorgeven als de overledene kinderen heeft die jonger dan 21 jaar zijn. Het adres is: ABP Pensioenen, Postbus 4803, 6401 JL Heerlen.

Overlijdt uw ex-partner, dan komt u als nabestaande mogelijk in aanmerking voor nabestaandenpensioen. Als dat zo is, dan ontvangt u bericht en hoeft u zelf niets te doen.

Het ABP NabestaandenPensioen stopt per de eerste dag van de maand die volgt op uw overlijden.
Bouwt u zelf pensioen op bij ABP? Dan hebben uw nabestaanden mogelijk recht op ABP NabestaandenPensioen.

Hebt u kinderen die al ABP NabestaandenPensioen ontvangen?

Dan wijzigt hun nabestaandenpensioen als u overlijdt. Kinderen kunnen recht krijgen op Anw van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat kan invloed hebben op de hoogte van het nabestaandenpensioen.

3.3 De UGM uitkering (www.abp.nl)

U ontvangt nu een Uitkering Gewezen Militairen (UGM). Uw UGM-uitkering stopt op de eerste dag na uw overlijden.

Wat ontvangt uw partner?

Hebt u geen partner?

Als u geen partner hebt, gaat deze uitkering naar de minderjarige kinderen. Ook uw eventuele meerderjarige kinderen tot 27 jaar komen in aanmerking voor de extra uitkering. Dat geldt alleen als u op het moment van overlijden kostwinner was voor uw meerderjarige kind(eren).

3.4 Algemene Nabestaanden Wet (ANW)

Algemeen

De Algemene Nabestaanden Wet is een Volksverzekering en geldt voor iedereen die hiervoor verzekerd is. Als er recht bestaat op een uitkering is de periode waarin recht op die uitkering bestaat – over het algemeen – in duur beperkt en eventuele inkomsten van de nabestaande worden, geheel of gedeeltelijk, met de uitkering verrekend. Dit wordt ook wel de inkomenstoets genoemd. De invoering van de wettelijke ANW betekent dus voor veel nabestaanden, indien er geen aanspraak bestaat op een bovenwettelijke of individueel getroffen voorziening, een achteruitgang in het inkomen.

Wie komen in aanmerking voor een ANW-uitkering?

Zowel gehuwden als officieel samenwonenden hebben in beginsel recht op een ANW-uitkering bij overlijden van de partner. Het recht op de uitkering eindigt altijd bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Er bestaat alleen aanspraak op een ANW-uitkering indien aan één of meer van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Wanneer eindigt het recht op een uitkering?

Zodra niet meer aan ten minste één van de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, eindigt het recht op de ANW-uitkering. Dus zodra het jongste kind 18 jaar wordt, stopt de ANW. Zodra – om welke reden dan ook – de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage dan 45% wordt vastgesteld, eindigt het recht op een ANW-uitkering. Indien de nabestaande (opnieuw) trouwt of (opnieuw) gaat samenwonen, vervalt ook het recht op een ANW-uitkering.

Waar dient de ANW-uitkering te worden aangevraagd?

De ANW-uitkering dient te worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

ANW-compensatie voor overheidspersoneel

De ANW-compensatie is zowel voor burgers als militairen die in het Pensioenreglement van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zijn opgenomen. Het maximale compensatiebedrag bedraagt bij 40 dienstjaren 75% van de uitkering op grond van de ANW. Voor de bepaling van het aantal dienstjaren wordt ten aanzien van de burgerambtenaar berekend hoeveel pensioenjaren hij uiteindelijk had kunnen behalen op zijn 65e jaar. Ingeval van minder dienstjaren wordt het bedrag van de ANWcompensatie evenredig verminderd.

Wie komen in aanmerking voor de ANWcompensatie?

Nabestaanden die een partnerpensioen ontvangen en:

Waar dient een aanvullend nabestaandenpensioen te worden aangevraagd?

Het aanvullend nabestaandenpensioen dient te worden aangevraagd bij de afdeling Weduwen- en Wezenpensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Postbus 4803, 6401 JL Heerlen, telefoon: (045) 579 62 65.

Bijzonderheden: indien de overledene in Nederland woonachtig was, wordt het ABP geïnformeerd door de gemeente. Indien de overledene in het buitenland woonachtig was zo spoedig mogelijk een rouwkaart versturen met vermelding van registratienummer.

Let op: De nabestaandenvoorziening zal in voorkomend geval uit een uitkering op grond van de ANW (of ANW-compensatie) en uit een aanvullend nabestaandenpensioen bestaan. De ANW wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De ANW-compensatie en het aanvullend nabestaandenpensioen worden uitbetaald door het ABP.

Wie krijgt welke compensatie?

Wie komt in aanmerking voor een aanvullend nabestaandenpensioen?

Wie wordt, in het kader van het Pensioenreglement van het ABP, als partner aangemerkt?

Wanneer heeft men recht op een aanvullend nabestaandenpensioen?

Let op: Er bestaat geen recht op een partnerpensioen indien het huwelijk is gesloten of de aanmelding als partner heeft plaatsgevonden op of na de dag waarop de deelnemer, de gewezen deelnemer of de gepensioneerde, de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, dan wel als de pensioengeldige diensttijd van de overledene geheel is gelegen voor 1 januari 1996 en de huwelijksvoltrekking of de aanmelding als partner heeft plaatsgevonden na het ontslag van de overledene.

3.5 Het erfrecht (website: www.netwerknotarissen.nl)

Met een verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledene. In overleg met de bank kan worden bepaald in welke gevallen een verklaring van erfrecht nodig is. Een verklaring van erfrecht is dus niet altijd nodig.

Geen testament aanwezig

De wet regelt wie uw erfenis krijgt en hoe uw erfenis wordt verdeeld. Als u getrouwd bent, erft op grond van de wet uw echtgenoot. Bent u getrouwd en hebt u kinderen, dan delen zij ook mee in uw erfenis. Zij moeten wachten op hun deel totdat de laatste ouder dood is. Hebt u geen echtgenoot of kinderen, dan erven uw familieleden (bloedverwanten), uw ouders en broers en zussen, maar ook uw halfbroers en -zussen als uw ouders na een echtscheiding of zijn hertrouwd of eerder getrouwd zijn geweest.

Handelen bij een testament

Het afwikkelen van een eventueel testament en zo nodig laten opmaken van een verklaring van erfrecht door een notaris.

Nederlands of buitenlands erfrecht

Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan geldt soms het Nederlandse recht bij de verdeling van uw erfenis. In andere gevallen geldt het recht van het land waar u woont. Van belang is hoe lang u al in het buitenland woont. Wilt u zelf kiezen welk erfrecht van toepassing is, dan moet u bij de notaris zijn.

Regels Haags Erfrechtverdrag

Woont u als Nederlander in het buitenland en bezit u niet ook de nationaliteit van dat land? Dan gelden bij overlijden de volgende regels:

Deze regels staan in het Haags Erfrechtverdrag uit 1989.

Zelf kiezen welk erfrecht geldt

U kunt zelf kiezen welk recht van toepassing is op uw nalatenschap:

U moet uw keuze bij de notaris in een testament laten vastleggen.
Maakt u geen keuze? Dan bepaalt het Haags Erfrechtverdrag welk recht op de verdeling van de erfenis van toepassing is.

Vanaf 17 augustus 2015 zal de Europese Verordening erfrecht bepalen welk erfrecht van toepassing is op een grensoverschrijdende nalatenschap.

3.6 Bank- en geldzaken

4 MAATREGELEN TE NEMEN OP WAT LANGERE TERMIJN