Nieuwsbrief 26, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 29 juni 2018.

SER Themabrief.

De SER heeft weer een themabrief pensioenen en AOW vol persberichten, columns en parlementaire informatie uitgebracht, die u hier kunt lezen.

Collectiviteitskorting op premie zorgverzekeringen.

Deze week heeft minister Bruno Bruins (zoals verwacht) medegedeeld dat de maximale korting op de premie voor de basiszorgverzekering voor zgn. collectiviteiten wordt verlaagd van 10% naar 5% per 1-1-2020.

Er is al enige jaren een discussie over deze korting en ook over het nut van collectiviteiten in deze op zich solidaire zorgverzekering. Deze korting werd in 2005 door de Tweede Kamer op advies van minister Hogervorst ingevoerd om de zorgverzekeraars ertoe te bewegen om voor collectiviteiten te komen tot een goedkopere zorginkoop. Men dacht dat grotere collectiviteiten tot een goedkopere zorginkoop en wellicht ook lagere kosten voor de zorgverzekeraar zouden kunnen leiden Dacht de minister eerst aan maximaal 5%, de Tweede Kamer maakte er maximaal 10% van.

In 2016 heeft de Nederlandse Zorg Autoriteit een diepgaand onderzoek gedaan en geconstateerd dat de doestellingen die in 2006 met de collectiviteitskorting zijn beoogd in het geheel niet zijn gehaald en dat er veranderingen in moesten komen. Het toenmalige kabinet heeft de besluitvorming hierover aan het nieuwe kabinet overgelaten. 

Er zijn nu 51.000 collectiviteiten in Nederland, waarvan er 162 meer dan 10.000 deelnemers hebben, maar 93% valt in de categorie "kleiner dan 250 deelnemers" Ook bestaan er te veel afwijkingen in collectiviteiten die niet gebaseerd zijn op de zorginkoop, maar op "verkoop voordelen", die anderen niet hebben.

Dit strookt niet met de bedoeling van het solidaire systeem zoals van toepassing op de basisverzekering, nl. voor iedereen een gelijk pakket, waarvoor de premie in principe wordt bepaald door de zorgverzekeraar op basis van haar zorginkoop!

Hoe wordt de premie van de basiszorgverzekering door de zorgverzekeraar ieder jaar vastgesteld? In een verslag van een van de grootste zorgverzekeraars stond dit als volgt omschreven:
Men gaat uit van de rekenpremie die het ministerie van VWS  in de begroting vaststelt voor geheel Nederland op basis van de begrotingscijfers. (2016 _ 1326,-). Daar worden de bedrijfskosten aan toegevoegd, ongeveer 6% gemiddeld. Zoals bekend hebben de zorgverzekeraars, mede op verzoek van VWS, de laatste jaren in de premie een korting verwerkt die men financierde uit de reserves (ongeveer 8 % van de premie). Daarna wordt een opslag voor het mogelijk maken van collectiviteitskorting eraan toegevoegd, ongeveer 8% waarna de gemiddelde premie ontstaat (en gepubliceerd!)  Die deze zorgverzekeraar voor alle verzekerden kan gaan voeren (in dit geval 2016 _ 1409,40)

Dit betekent dus dat de premie wordt verhoogd met een opslag om aan collectiviteiten een korting te verlenen. Individueel verzekerden betalen dus de korting voor collectief verzekerden, dat past niet in een solidair systeem verzekeringssysteem!

Wat zijn de gevolgen van dit per besluit per 1-1-2020?
Bij de bepaling van de te berekenen premie wordt dus niet gemiddeld 8% bij de premie geteld voor de korting maar waarschijnlijk gemiddeld 4,5%. Dit is dus een verlaging van de premie!

Individueel verzekerden gaan daardoor dus een lagere premie betalen maar collectief verzekerden die meer dan 5% korting hadden, krijgen een lagere korting waardoor de door hen te betalen premie toeneemt, maar naar onze mening niet meer dan 2 3%. Er ontstaat dus meer solidariteit tussen individueel en collectief verzekerde Nederlanders! 

Uiteraard zal de werkelijke premie ook afhangen van de ontwikkeling van de kosten van de zorg en het feit of de zorgverzekeraars nog reserves hebben om een deel daarvan ten gunste van de premie te brengen.
Wij vinden het juist u hierover nu al uitvoerig te informeren, mede omdat zeker het laatste woord hierover nog niet gesproken is.

Wat wordt de toekomstige AOW-leeftijd?

Op de website van 50+ in Nederland, een online platform voor de moderne man of vrouw van 49 jaar en ouder, staat een kort artikel over de AOW-leeftijd. Zoals inmiddels bekend is, stijgt de levensverwachting minder snel dan voorheen werd aangenomen. U kunt het artikel hier lezen. 

Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030-2846080
E: nvog@gepensioneerden.nl
W: www.gepensioneerden.nl
  logo_age