vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
      

Samenvatting van nieuws over pensioenen, deel 39

Zie het overzicht van eerder gepubliceerde samenvattingen.


VGEO-statuten aangepast bij nieuwe situatie

Omdat onze pensioenen nu bij PGB zijn ondergebracht, was het noodzakelijk onze statuten aan te passen. Voorheen was de VGEO in staat de belangen van de leden te behartigen via vertegenwoordigers in het Bestuur van SPEO, de Raad van Deelnemers en het Verantwoordingsorgaan. Nu niet meer.

Door de overgang naar PGB kan van een directe belangenbehartiging door VGEO geen sprake meer zijn, die zal nu via de Vereniging van Gepensioneerden van (VVG-PGB) worden nagestreefd. Dat betekent dat VGEO weliswaar blijft bestaan en op de oude voet doorgaat, maar met uitsluiting van specifieke belangenbehartiging voor Elsevier-gepensioneerden. Onze vereniging zal dus voornamelijk een sociale functie vervullen, zoals via de jaarlijkse algemene ledenvergadering, het jaarlijkse uitje en deze Nieuwsbrief. Op de Algemene Ledenvergadering in Nijkerk afgelopen april zijn de hiervoor aangepaste statuten aan de leden voorgelegd en goedgekeurd, en in juli zijn ze bij de notaris gepasseerd. Vervolgens zijn de nieuwe statuten op de website geplaatst en begin augustus per mail toegestuurd aan alle leden van wie wij het adres kennen. Wie er in geïnteresseerd is een versie op papier te ontvangen, kan deze opvragen bij de penningmeester, Ger de Rooij.

Prudent rekenrendement gewenst

“Een prudent vast rekenrendement van 3%, zoals in Zwitserland toegepast, zou veel pensioenfondsen uit de penarie helpen.” Dat vindt Martin van Rooijen, voorzitter van de overkoepelende belangenorganisatie voor gepensioneerden KNVG. Hij doelt hiermee onder meer op dreigende kortingen bij het ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn en de pensioenfondsen in de metaalindustrie PMT en PME.

Inlogproblemen bij mijnpgbpensioen

In april heeft iedereen van PGB een brief ontvangen over mijnpgbpensioen.nl, waar je kunt zien hoe je pensioen ervoor staat en waar je ook post van PGB kunt bekijken. Het bleek echter in sommige gevallen niet mogelijk met het in de brief gegeven wachtwoord in te loggen. Na contact met klantenservice kwam naar voren dat niet het wachtwoord het probleem was, maar de gebruikersnaam. Die staat in andere brieven van PGB vermeld (om veiligheidsredenen worden niet beide in dezelfde brief verstuurd) en is in feite het registratienummer. Bij sommige mensen bleek echter in plaats van het registratienummer, het burgerservicenummer ingevuld te zijn!
Wie dergelijke inlogproblemen heeft meegemaakt, kan klantenservice, te bereiken op 020-5418 200 en ks@pensioenfondspgb.nl, vragen om het juiste registratienummer.