vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

Privacyverklaring

De Vereniging Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen (VGEO) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de doelen van de vereniging uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen. De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. De VGEO voldoet aan de eisen van de AVG.

De Vereniging Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen (VGEO), gevestigd op het adres Thierensweg 15, 1411 EW Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

penningmeester@vgeo.nl Vechtensteinlaan 60, 3601 CL Maarssen, tel. 03465-66350.

De heer H.E. (Herman) Engelen is als penningmeester en ledenadministrateur de Functionaris Gegevensbescherming van de VGEO.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VGEO verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich bij de gepensioneerden-vereniging als lid of donateur heeft aangemeld en deze hierbij zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze vereniging verzamelt geen gegevens over gevoelige informatie, zoals godsdienst, gezondheid, burgerservicenummer (BSN), enz.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het doel van de vereniging is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van personen die een ouderdoms- of partnerpensioen ontvangen voortvloeiende uit een dienstverband met een van de ondernemingen die direct of indirect eigendom zijn of waren van RELX Nederland BV of haar rechtsvoorgangers.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

De VGEO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De verzending van nieuwsbrieven, uitnodigingen etc. vindt plaats via e-mail of per post (afhankelijk van de soort informatie en de beschikbaarheid van een e-mailadres van leden).

Geautomatiseerde besluitvorming

De VGEO neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VGEO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van drie jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

De VGEO verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor die leden die geen e-mailadres hebben, wordt gebruik gemaakt van de dienst van PostNL voor verzending van de nieuwsbrief en uitnodigingen voor uitstapjes en eventuele andere informatie. PostNL heeft in zijn voorwaarden de acceptatie van een Verwerkersovereenkomst opgenomen, waarin alle aspecten van de AVG zijn opgenomen. Gegevensbescherming is daarom gewaarborgd.

Persoonsgegevens komen ook voor op onze website. Met de Verwerker van deze informatie, Protagonist, heeft de VGEO als Verwerkingsverantwoordelijke ook een Verwerkersovereenkomst afgesloten, waarbij hetzelfde geldt als eerder vermeld bij PostNL.

Leden kunnen om een lijst van VGEO-leden vragen. Hierin worden alleen de naam, telefoonnummer en e-mailadres opgenomen van de leden.

Op verzoek kan plaatsing op deze lijst achterwege blijven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De VGEO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken bij haar website www.vgeo.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VGEO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie of via penningmeester@vgeo.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VGEO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar penningmeester@vgeo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De VGEO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging privacyverklaring voorbehouden

De VGEO behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op de website gepubliceerd. Wij raden u aan om de privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op de hieronder vermelde datum.