vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

Statuten en Reglementen

Statuten van de Vereniging Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40538716.
Het contactadres is het huisadres van de secretaris: P.A.G. (Paul) Klein,
Thierensweg 15, 1411 EW Naarden, tel. 035-5389607 (+voice-mail), pagklein@planet.nl.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering te Breukelen op 15 november 1995.

 1. Algemene ledenvergadering.
  1. De oproeping voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering geschiedt door gebruikmaking van een aan alle leden te verzenden agenda, waarop wordt vermeld de plaats, datum en tijdstip alsmede de agendapunten. Deze agenda moet tenminste vijf weken voor datum van de betreffende vergadering worden verzonden.
  2. In een algemene ledenvergadering kan uitsluitend rechtsgeldig worden besloten ten aanzien van geagendeerde agendapunten. In spoedeisende gevallen kan een agendapunt staande de vergadering worden toegevoegd mits hiertoe wordt besloten met tenminste twee derden van de stemmen der aanwezige leden, respectievelijk bij volmacht vertegenwoordigde leden.
  3. De eventueel bij de agenda behorende vergaderstukken worden tenminste 8 dagen voor de algemene ledenvergadering toegezonden.
  4. Door leden in te dienen agendapunten voor bespreking tijdens de algemene ledenvergadering dienen uiterlijk twee maanden voor de betreffende ledenvergadering te zijn ingediend bij de secretaris van het bestuur. Het verzoek moet door minstens 5 leden zijn ondertekend en dient te zijn voorzien van een toelichting op het agendapunt.
  5. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen tenminste de volgende onderwerpen worden behandeld;
   1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
   2. jaarverslag van de secretaris;
   3. jaarverslag van de penningmeester;
   4. verslag van de kascommissie;
   5. goedkeuren van door het bestuur en/of leden ingediende voorstellen ter bevordering van de doelstellingen van de vereniging.
   6. goedkeuren van de nieuwe jaarbegroting;
   7. vaststellen van de contributie;
   8. verkiezen van bestuursleden;
   9. voordracht voor het Verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen, indien nodig;
   10. rondvraag.
  6. Leden die niet op de algemene ledenvergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen aan een medelid stemvolmacht verlenen. Deze volmacht moet door de volmachtgever schriftelijk worden verleend en door de volmachtgever worden gedateerd en ondertekend. Deze volmacht moet bij aanvang van de vergadering in het bezit zijn van de voorzitter. De voorzitter moet vaststellen dat:
   1. zowel volmachtgever als volmachtnemer lid zijn van de vereniging;
   2. de volmachtnemer over niet meer dan drie volmachten beschikt;
   3. de gevolmachtigde geen bestuurslid is.
 2. Contributie.
  1. De contributie is jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd. Het bedrag van de contributie wordt periodiek bekend gemaakt in de mededelingen aan de leden.
  2. De contributie moet voor het einde van de maand januari van het betreffende verenigingsjaar zijn voldaan.
 3. Commissies.
  1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering commissies van advies en bijstand instellen, die, al naar gelang het bestuur noodzakelijk acht, een tijdelijk of permanent karakter kunnen hebben. De commissies kunnen op generlei wijze de vereniging binden of ten name van de vereniging verplichtingen aangaan.
  2. Iedere commissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf personen.
  3. Het bestuur kan ook niet-leden op grond van hun deskundigheid in een commissie benoemen. Eén persoon kan van meerdere commissies lid zijn.
  4. Een lid van het dagelijks bestuur kan de vergaderingen van de commissies gevraagd of ongevraagd bijwonen. De leden van het dagelijks bestuur ontvangen daartoe de agenda met de eventueel daarbijbehorende agendastukken van alle commissies.
  5. Het lidmaatschap van een commissie eindigt:
   1. voor leden van de vereniging door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging of op eigen verzoek.
   2. voor commissieleden die zijn benoemd buiten de leden, op eigen verzoek.
   3. bij beëindiging van de taak van de desbetreffende commissie.
  6. De door de commissieleden noodzakelijk te maken onkosten worden vergoed overeenkomstig het bepaalde in de “regeling kostenvergoedingen”, zoals bepaald in artikel 5 sub 1 van het huishoudelijk reglement.
 4. Het bestuur.
  1. Jaarlijks treedt, volgens rooster, een lid van het dagelijks bestuur en in evenredigheid, één of meer van de overige bestuursleden af.
  2. Een volgens rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
  3. Van de door het dagelijks bestuur opgestelde voorstellen en/of richtlijnen wordt in de eerstvolgende vergadering van het bestuur verslag gedaan, bij monde van de voorzitter of tussentijds schriftelijk door de secretaris, aan de leden van het bestuur.
 5. Kostenvergoeding leden bestuur en leden commissies.
  1. De kostenvergoedingen, ten behoeve van de uitoefening van hun functie, aan de leden van het bestuur en leden van commissies worden door het bestuur voorgesteld op basis van grenzen, gesteld door budgettering zoals deze is vastgelegd in de begroting zoals deze jaarlijks door de algemene ledenvergadering is goedgekeurd. Eén en ander wordt vastgelegd in een “regeling kostenvergoedingen”.
  2. De door het dagelijks bestuur respectievelijk voor de leden van het bestuur en leden van commissies vastgestelde regelingen inzake kostenvergoedingen worden ter kennis gebracht van:
   1. de leden van de kascommissies;
   2. de leden van duurzaam en tijdelijk werkzame commissies;
   3. de leden van het bestuur.