vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

Vastgesteld verslag van de Tweede Algemene Ledenvergadering 2021 van de VGEO d.d. 27 oktober 2021 in 't Koetshuis te Nijkerk

Zie ook een fotoverslag van deze vergadering, waar 40 leden aanwezig waren. Onderstaande tekst is ook beschikbaar als pdf-document (zonder illustraties).

 • foto Laura Hassink
 • Voorafgaand aan de vergadering geeft Laura Hassink, Senior Vice-President Publishing Transformation bij Elsevier, een ruim een uur durende presentatie over de situatie bij Publishing, met aandacht voor de veranderde werkwijzen in verband met de pandemie en recente ontwikkelingen op het gebied van open accesspublicatie.

  Nadat onze voorzitter Henk van der Rijst Laura heeft bedankt en een korte pauze heeft ingelast, begint het officiële gedeelte van de vergadering.

  1. Opening door (per 15 november aftredend) voorzitter Henk van der Rijst

  De voorzitter opent de vergadering rond 12.15 uur en wijst de aanwezigen erop dat de eigenlijke Algemene Ledenvergadering 2021, net als die van vorig jaar, vanwege de coronabeperkingen reeds per mail en post is geschied. Deze tweede ledenvergadering is een aanvulling daarop met informatie over de actuele stand van zaken, naast de gelegenheid die ermee geboden wordt om elkaar na lange tijd weer fysiek te ontmoeten. De voorzitter wijst er ook op dat de timing gunstig uitpakt, omdat nieuwe, strengere coronamaatregelen niet ondenkbaar zijn.

  De voorzitter gedenkt de leden die sinds begin 2020 zijn overleden (vandaar de wat langere lijst): Dhr. Henk Wiesener te Lelystad, Dhr. Piet Beringer te Molenhoek, Dhr. Peter van der Spek te Rotterdam, Mevr. Wil Rieken te Doorwerth/Renkum, Mevr. Marina Schreuders te Amsterdam, Mevr. Reina Bolt te Amsterdam, Dhr. Joop Vermeer te Utrecht, Mevr. Trees Onnouw-den Dekker te Zwaag, Dhr. Jaap Kuipers te Doetinchem, Dhr. Eric Mol te Diemen, Dhr. Roelof Hoekstra te Almere en Dhr. Hans Cortie te Hoogerheide. Voor de overledenen wordt een moment stilte in acht genomen.

  De voorzitter geeft daarna een update over de Vereniging van Gepensioneerden PGB (VVG-PGB), waar hij eveneens (afscheidnemend) bestuurslid is. Die vereniging is in contact met Pensioenfonds PGB en met de Koepel Gepensioneerden over de uitwerking van het pensioenakkoord. Henk van der Rijst bespreekt de standpunten van VVG-PGB en de Koepel, die vinden dat eerst het probleem van de achterstand in premiebetaling door werknemers en werkgevers moet worden opgelost. Speciaal de laatsten zouden meer moeten bijdragen. Het “invaren” van huidige pensioenrechten in het nieuwe stelsel zou niet pas over zes jaar moeten geschieden. Anders kan er al die tijd niet geïndexeerd worden. Het probleem is wel dat de Koepel geen macht heeft. De toelichting van Henk geeft aanleiding tot een aantal vragen, zoals van Peter van der Kleij of het solidariteitsprincipe nog wel bestaat in het nieuwe stelsel. Het antwoord luidt bevestigend.

 • foto uit alv2-2021
 • Voordat de voorzitter het woord geeft aan de nieuwe penningmeester Herman Engelen, vestigt hij eerst de aandacht op het aftreden van diens voorganger Ger de Rooij in het voorjaar.Hijroemt daarbij zijn grote verdiensten in de afgelopen jaren. Daar wordt met applaus door de aanwezigen mee ingestemd.

  2. Begroting: Update op eerder vastgestelde Begroting 2022

  De penningmeester geeft een update van de huidige financiële stand van zaken. Hij begint met zijn voorganger te bedanken voor het opstellen van de begroting voor 2022. In feite is het meeste werk nog door Ger verricht. Wat dit jaar betreft, er is meer aan vrijwillige bijdragen van de leden binnengekomen dan was ingeschat. Ook de uitgaven zijn lager,met name de post evenementen.


 • 3. Elsevier Senioren Nieuwsbrief

  Voordat de voorzitter het woord geeft aan Jeroen Hogendorp voor een presentatie over de Nieuwsbrief, doet hij eerst een oproep of er leden zijn die hem zouden willen helpen. Jeroen heeft ruim een jaar de Nieuwsbrief bijna geheel zelfstandig tot stand gebracht (afgezien van de gewaardeerde bijdragen van de columnisten), maar zou er graag hulp bij hebben. Wie de tijd en energie heeft om af en toe een stukje te schrijven of op andere wijze een bijdrage te leveren, kan zich na afloop melden.

  Jeroen begint met de historie van de Nieuwsbrief, bij nummer 1 uit 1994 toen Ton Boogers naast voorzitter van de VGEO ook de eerste hoofdredacteur werd. Hij schetst de verdere ontwikkelingen staat ook stil bij het afscheid van Harry Nijhuis die in de zomer van 2020 na maar liefst 18 jaar het hoofdredacteurschap aan hem overdroeg. Die prestatie van Harry mag rekenen op een gul applaus van de aanwezigen. Ten slotte beschrijft Jeroen de huidige stand van zaken, waar diverse (bestuurs)leden inmiddels assistentie hebben geboden en gaan bieden, in het bijzonder Hiske Gerbrandy voor de rubriek “Op bezoek bij …” en Frans Koning als cartoonist. Met ingang van 2022 zal voor het eerst in jaren het publicatieschema wijzigen, met nummers in februari, mei, augustus en november. Dat vermijdt een samenloop van activiteiten bij Jeroens andere vrijwilligerswerk.
  Wie deze presentatie nog eens wil terugzien, kan klikken op deze link naar het betreffende pdf-bestand (12 pagina's)

 • foto uit alv2-2021
 • 4. Benoeming Louis Pet tot bestuurslid per 15 novemberin de functie van voorzitter

  Het volgende punt op de agenda is de opvolging van Henk van der Rijst als voorzitter. Hij “gaat met pensioen”, ook bij de VVG-PGB. Maar Henk merkt eerst op, dat op de agenda ontbrak dat de zittingstermijn van drie bestuursleden officieel verlopen bleek te zijn. Maar gelukkig hebben Hiske Gerbrandy, Jeroen Hogendorp en Paul Klein laten weten in te zijn voor een volgende termijn van drie jaar. Hierop volgt instemmendapplaus van de aanwezige leden.

  Voor de opvolging van Henk zijn gesprekken gevoerd met Louis Pet, die bereid is gevonden het stokje over te nemen. Louis Pet licht kort zijn achtergrond toe en wijst erop dat hij nog een dag in de week actief blijft als adviseur van Elsevier. Henk noemt twee grote voordelen van de voorzitter in spe: hij is jonger dan de meeste leden en hij heeft veel contacten binnen Elsevier, gezien zijn achtergrond als voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. Dat maakt hem een “perfecte kandidaat” als voorzitter van onze vereniging. De vraag van Henk of het publiek het daarmee eens is wordt niet alleen met applaus maar ook met wat gejuich begroet. Louis zegt daarvoor dank en benadrukt dat hij ernaar streeft dat bestuursleden elkaar helpen bij hun werk voor de vereniging.

 • foto uit alv2-2021
 • 5. Rondvraag

  Hier wil alleen Hiske graag het woord, namelijk om lovende woorden over Henk te spreken en hem te bedanken voor zijn inzet als voorzitter in de afgelopen jaren. Zij kent Henk vrij goed van vroeger maar wil sommige wetenswaardigheden bewaren voor haar interview met Henk, dat in de komende Nieuwsbrief zal verschijnen.


 • 6. Sluiting

  De vergadering wordt tegen 13 uur gesloten.


  Na de vergadering en de lunch geeft Louis Sessink, een voormalig politieagent die nu voor de ANBO werkt, een presentatie over veiligheid. Aan de orde komen inbraakpreventie, babbeltrucs en digitale veiligheid.
  Wie deze presentatie nog eens wil terugzien, kan klikken op deze link naar het betreffende pdf-bestand (34 pagina's, 4 MB)

Diemen, 20 november 2021, Jeroen Hogendorp