vgeo-logo Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2024 van de VGEO d.d. 17 april 2024 in 't Koetshuis te Nijkerk

Zie ook een fotoverslag van deze vergadering, waar 35 leden aanwezig waren. Onderstaande tekst is ook beschikbaar als pdf-document (zonder illustraties).

 • foto uit alv2024
 • 1. Opening door voorzitter Louis Pet

  De voorzitter opent even na 11 uur de bijeenkomst. Hij wijst erop dat dit jaar bijzonder is omdat de vereniging 30 jaar bestaat en memoreert dat hij 20 jaar geleden op de ALV een presentatie heeft gegeven. Daarna geeft Louis het woord aan Paul Mostert. Als lid van het bestuur geeft Paul alweer voor de tweede keer een presentatie op de ALV. Deze keer is het onderwerp het gebruik van AI (Artificial Intelligence) bij Elsevier.
  N.B. Op onze website is het pdf-bestand van de presentatie van Paul Mostert te downloaden.

  Hierna begint de voorzitter het officiële gedeelte van de jaarvergadering, met het gedenken van leden die zijn overleden. Dit jaar waren dat Mevr. Lies Vos-Staneke, Dhr. Coen Hofmann, Dhr. Karel Leeflang, Mevr. Nolly van Borssum Waalkes, Mevr. Matty Wien-Harms, Mevr. L.G. van den Berg-Jansen, Dhr. Cor Staasen, Dhr. W.G. Benthem, Mevr. J.L. Barendregt, Mevr. Simone ter Voert-van Schellen, Dhr. Tom ten Hoope, Dhr. Ton van Maris, Mevr. T. Smeer-Nedermowe, Dhr. Nicolaas Zoon, Mevr. Gina Roza-Oosterink en Mevr. Rudi Hogeboom. Voor de overledenen wordt een moment stilte in acht genomen.


 • 2. Verslag van de ledenvergadering van april 2023

  De voorzitter vraagt wie er opmerkingen heeft over het concept verslag. Alleen de auteur van het verslag, Jeroen Hogendorp, heeft een opmerking: punt 8 klopt niet. [De namen van een lid en van het reserve-lid van de kascontrolecommissie zijn gecorrigeerd in het definitieve verslag.]

 • foto uit alv2024
 • 3. Jaarverslag van de secretaris

  Over dit verslag zijn geen opmerkingen.


 • 4. Mededelingen

  (a) De voorzitter deelt mede dat hij op een vergadering van RELX en PGB heeft gesproken over de pensioenregelingen onder het nieuwe pensioenstelsel, ingaande 2027, waaruit een keuze gemaakt moet worden: de zogeheten solidaire regeling en de flexibele regeling. Elk aangesloten bedrijf of bedrijfstak bij PGB moet een keuze maken. Een bedrijf met veel hoog opgeleiden kiest meestal voor flexibel. Dat lijkt ook de keus van RELX te worden. Vakbonden kiezen voor solidair. Op een vraag van Marcel Toebak of de werkgever de keuze bepaalt antwoordt Louis dat dat niet het geval is, de COR heeft instemmingsrecht. Louis heeft er bij de COR op aangedrongen zich te laten adviseren (met name door bureau Sprenkels). Er is nog geen keuze gemaakt, er moet discussie over komen. Op een vraag van Hiske Gerbrandy of de COR alleen de werkenden vertegenwoordigt antwoordt Louis ontkennend, de raad houdt ook rekening met gepensioneerden. Fokko Covers wijst erop dat de keuze bij alle pensioenfondsen voor eind december gemaakt moet worden door de sociale partners. Het is belangrijk dat de keuze evenwichtig uitvalt voor alle partijen: werkenden, voormalige deelnemers en gepensioneerden. Louis bevestigt dat communicatie hierover het komende halfjaar nuttig is.
  (b) De voorzitter geeft het woord aan Paul Klein. Namens de pr-commissie vertelt hij over de voorbereidingen van het Dagje Uit. Dat zal op 28 augustus in Den Haag plaatsvinden. Paul, Herman Engelen en Beverly Holstein zijn daar wezen kijken naar de mogelijkheden. Na aankomst en inschrijving ’s ochtends staat een busrit langs bekende Haagse plekken op het programma. Het programma na de lunch staat nog niet helemaal vast, maar de ideeën gaan uit naar museumbezoek en/of recreatie aan de Scheveningse boulevard. De slotborrel zal plaatsvinden buiten (of binnen bij slecht weer) bij een gelegenheid aan het Plein. Het relaas van Paul wordt beloond met applaus.


 • 5. Verslag van de kascontrolecommisie

  Rob Marx neemt mede namens Anne van der Rest het woord. Hij laat weten dat zij op de Radarweg in Amsterdam de cijfers over 2023 van de penningmeester hebben beoordeeld. Zij vinden na onderzoek van de boeken het financieel beheer en de detailverantwoording in overeenstemming met de balans en de rekening van baten en lasten. Rob stelt voor het financieel verslag goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen over het jaar 2023. Dit wordt gevolgd door applaus. De voorzitter betoont zich opgelucht over de decharge.


 • 6. Financieel jaarverslag 2023 en toelichting van de penningmeester

  De voorzitter geeft de penningmeester het woord. Herman Engelen verwijst naar zijn voorafgaand aan de vergadering toegestuurde verslag en noemt in het bijzonder dat er een positief saldo is van € 637,73. Verder blijken de vergaderkosten in 2023 beduidend lager dan begroot, door lagere vergoeding van de sprekers op de ALV. Ook Herman valt applaus ten deel.


 • 7. Dechargeverlening bestuur

  Deze is al bij agendapunt 5 verleend.

 • foto uit alv2024
  foto uit alv2024
 • 8. Benoemingen kascontrolecommissie

  Voor de kascontrolecommissie voor het huidige boekjaar zijn Rob Marx en Toni Termeulen kandidaat. Als reserve-lid meldt zich Henk Brouwer. Bij acclamatie worden zij benoemd.

 • foto uit alv2024
 • 9. Collectief lidmaatschap VVG-PGB

  De voorzitter geeft een toelichting over dit punt, dat ook vorig jaar aan de orde kwam. Zie ook zijn voorafgaand aan de vergadering toegestuurde document. Louis heeft weer een keer gesproken met twee bestuursleden van de VVG-PGB. Die vereniging van gepensioneerden heeft een zogeheten position paper gestuurd naar RELX NL. Die hebben nog niet gereageerd, ze zijn in overleg met de COR. Ook is RELX NL constant in overleg met RELX in Londen. Verwijzend naar zijn document herhaalt Louis de conclusie dat net als vorig jaar voorlopig de situatie zo laten het beste is. Het belang van aangesloten zijn via de VVG is met name dit jaar groot, wegens de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP, het nieuwe stelsel). Maar ook in latere jaren is het in zijn ogen van belang. Als je de banden met de VVG door zou knippen zal misschien 10 procent lid blijven en verliezen we de deskundigheid van de VVG. Een van de belangrijkste organisaties is het verantwoordingsorgaan (VO). Dat is continu belangrijk, niet alleen nu wegens de WTP. Bijvoorbeeld wat betreft de indexatie van pensioenrechten ieder jaar. Het VO heeft ook adviesrecht op benoemingen bij PGB. Louis geeft aan dat het VGEO-bestuur de knoop moet doorhakken, maar vraagt wat de leden ervan vinden. Fokko Covers schaart zich achter de argumenten van Louis en wijst ook op het hoorrecht. Dat berust bij de VVG. Toni Termeulen vindt dat de VVG goede mensen heeft. Louis bevestigt dat het contact van de VVG met PGB goed is. Henk van der Rijst brengt in dat de VVG personen in het VO kan benoemen. Als er weer een benoeming speelt zouden wij iemand kunnen voordragen. Louis bevestigt dat de meeste invloed via de VVG en het VO loopt. Marcel Toebak vraagt zich af of RELX als een van de grotere bedrijven geen zetel kan afdwingen. Dat moet Louis ontkennen. Tenslotte stelt de voorzitter voor om de contributie niet te verhogen, ondanks de stijging van de VVG-contributie naar 12 euro, waardoor de VGEO slechts 2 van de 14 euro overhoudt. De aanwezige leden gaan daarmee niettemin akkoord.


 • 10. Begroting 2023 en financiële update

  De penningmeester wijst erop dat Den Haag een dure stad is zodat er voor Evenementen een flink bedrag is gereserveerd. Die post omvat ook uitgaven voor het 30-jarig jubileum – er wordt nog gekeken wat we in dit verband voor onze leden kunnen doen. Herman geeft aan dat de gemiddelde bijdrage van de leden ongeveer 5 euro boven de contributie van 14 euro ligt. Tenslotte laat hij weten te kijken naar de mogelijkheid van een spaardeposito, dat vaak een hogere rente biedt dan een spaarrekening. Maar deposito’s zijn meestal alleen beschikbaar voor ‛natuurlijke personen’ en niet voor verenigingen. Dus waarschijnlijk blijven we bij de gewone spaarrekening. De begroting en de contributie 2024 worden door de ALV goedgekeurd.

 • foto uit alv2024
 • foto uit alv2024
 • 11. Bestuursbenoemingen

  Dit jaar zijn Hiske Gerbrandy, Paul Klein, Herman Engelen en Louis Pet herbenoembaar. Als de leden met hun herbenoeming akkoord gaan, dan zitten ze nog drie jaar aan ons vieren vast, aldus de voorzitter. Deze opmerking wordt gevolgd door instemmend applaus. Louis wijst er nog op dat Peter van der Kleij op diens verzoek formeel geen bestuurslid is. Hij is echter wel op elke vergadering van het bestuur aanwezig en brengt goede ideeën in, zoals de locatie Den Haag voor het Dagje Uit.


 • 12. Rondvraag en sluiting

  Alleen Jeroen Hogendorp heeft een punt te melden, over de Nieuwsbrief. Door het overlijden van Tom ten Hoope missen we nu een columnist op de laatste pagina. Verder is Jan de Waal ermee akkoord gegaan om te stoppen met zijn bijdragen op pagina 7. Hij was er erg aan gehecht maar zijn onderwerpen waren uitgeput. Er heeft zich onlangs een nieuwe columnist aangediend, Ed Vermij, maar door het gemis van Tom en Jan, naast de gebruikelijke moeite om voldoende kopij te vinden, zou het kunnen zijn dat de Nieuwsbrief soms slechts 6 pagina’s bevat in plaats van de gebruikelijke 8. Daarop roept de voorzitter de leden op een bijdrage aan de Nieuwsbrief in te sturen. Hierna kan hij de vergadering even na 12:30 uur sluiten.

 • foto uit alv2024
 • Na het officiële gedeelte van de vergadering geven Leendert Braal van het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe en Pieter Schimmel van het palliatieve consultteam Vallei & Veluwe een presentatie over de laatste levensfase. Hun voornaamste boodschap is dat je daar al (ver) voor het zover is over na kunt denken en dat het nuttig is je wensen op schrift te stellen en met naasten te bespreken.
  N.B. Op onze website is het pdf-bestand van de presentatie over Palliatieve Zorg te downloaden.

  Diemen, 10 mei 2024, Jeroen Hogendorp